mobile menu mobile logo
Прогноз по востребованности отрасли

Фотозертханашы

0
;

Төлемақы деңгейі

от 0 тг до 0 тг

Ұқсас мамандықтар

Мамандандыру бойынша бос жұмыс орындары

Где можно обучиться

Басты Кәсіби бағдарлау Мәдениет және өнер Фотозертханашы

Фотозертханашы

Фотозертханашы түрлі тәсілдермен қара-ақ және/немесе түрлі түсті көркем және техникалық басып шығаруды жүзеге асыруы тиіс. Ол үшін проекциялық аппаратураны ретке келтіру және реттеу, баспа және көрініс режимін орнату қажет. Ол рецепт бойынша эмульсиялар мен ерітінділерді жасауға, пленка мен фотоқағазда бейнені көрсетуге және бекітуге, позитивтер мен негативтердің пайда болуына, тонировкасына, бояуына, күшеюіне немесе әлсіреуіне жауап береді. Заманауи фотозертханашы автоматты фотобасуға арналған аппаратураға қызмет көрсетеді (ерітінділерді жасайды және құяды, материалдарды салады, принтерді реттейді және реттейді).

Пройдите короткий тест на 15 вопросов и узнайте подходит ли вам эта профессия.

Тест абсолютно бесплатный и не требует регистрации.

Қызметкердің кәсіби маңызды қасиеттері

Психофизиологиялық параметрлер

Жақсы көру-қозғалыс координациясы( қол қозғалысы деңгейінде), ұзақ шоғырлану және зейінді бөлу қабілеті, жақсы көру, эмоциялық-психологиялық тұрақтылық, дәл сызықты және көлемді көзмөлшер, дамыған жады.

Жеке қасиеттер

Жауапкершілік және тәртіптілік, адалдық, ұқыптылық және дәлдік, табандылық, бақылау, көркемдік талғам.

Интеллектуалды қабілет

Дамыған көрнекі-бейнелі ойлау.

Білім, біліктілік, дағдылар

Фотозертханашы фотография және фотохимия негіздері, фотоматериалдарды өңдеу технологиясы, байқалатын және бекітетін ерітінділердің рецептурасы бойынша берік білім қажет. Ол негативтердің ақауларын жою тәсілдерін меңгеруі тиіс; проекциялық аппаратураның түрлері, құрылымы және мақсаты бойынша білімі болуы тиіс. Өңдеу ерітінділерін қатаң технология бойынша құрастыру, фотоматериалдарды өңдеу; ақ-қара және түсті фотобаспаларды орындау бойынша іскерліктерін меңгеруі тиіс.

Жұмыс жағдайлары

Фотозертханашы үй-жайында жұмыс істейді, қолданылатын ерітінділердің белгілі бір әсерін сезінеді. Жұмыс позасы-еркін. Жұмыста қол астындағы құралдарды (пинцеттер, қысқыштар), аспаптарды (термометр және т.б.) және автоматтандырылған аппаратураны (Автоматты фотобасуға арналған принтерлер) қолдануға тиіс.

Медициналық қарсы көрсетім

Қол саусақтарында орналасқан тері аурулары (дермит, экзема және т. б.), көрудің елеулі бұзылуы (көзге түсетін жүктемені төмендетуді, жарықты ажыратуды талап ететін); аллергия.

Кәсіби дайындыққа қойылатын талаптар

Фотозертханашы мамандығын оқу комбинаттарында, жұмыс орнында арнайы курстарда, 0505000 – Фотодело мамандығы бойынша 0505022 – Фотолаборант біліктілігі бар колледжден алуға болады.

Вступительные экзамены ЕНТ

ҰБТ-да бейіндік пәндер-жоқ.

Еңбек нарығында сараланымы

Қызмет орындарының диапазоны

Фотозертханашы оқушысы, 2-ден 5-ші разрядқа дейінгі фотозертханашы, фотозертхана меңгерушісі.

Кәсіпкерлік және жеке еңбек қызметінің мүмкіндігі

Фотозертханашы жеке фотозертхана құрамында кәсіпкерлік қызметке қатыса алады. Кәсіп ерекшелігіне байланысты жеке еңбек қызметімен айналыса алады.

Еңбек нарығында мамандыққа деген қажеттілік

Фотозертханашы фотомастерлік, фотозертханаларда, киностудияларда және т. б. сұранысқа ие.

Пікірлер

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв

Профориентация детей и школьников

В школе проводятся воспитательные занятия по профориентации, где ученики знакомятся с особенностями различных специальностей. На такие занятия часто приглашают представителей профессий: пожарников, военных, медицинских работников. Но профориентация после 9 и 11 класса принесет больше пользы учащимся. Она позволяет глубже раскрыть особенности рода занятий и определить, какие способности есть у детей и в каком направлении.

Особенности профориентации школьников

Зарубежная наука раньше начала внедрять процесс профориентации, отечественная наука занимается изучением накопившегося опыта у зарубежных коллег. Выбранная профессия должна отвечать предпочтениям юноши или девушки. Общая образовательная школа не подразумевает поиск склонностей учащихся к разным родам занятий. Принцип учить всех и всему в современном мире уже не отвечает требованиям науки и техники.

Ученики 9 класса впервые сталкиваются с выбором будущего рода занятий. Часть из них уходит после окончания школы, а часть продолжает учебу до 11 класса. После 9 (да и 11) лет учебы уходят те ученики, которые определились со своей будущей работой. Кто не успел этого сделать, продолжает учебу дальше. Профориентация направлена на изучение физических качеств учеников класса и их психофизиологических особенностей, которые помогут определить склонность к роду занятий.

Не все знают после 9 или 11 годов учебы, какая профессия им нравится. Поэтому профильное образование должно помочь открыть ученикам свои способности и правильно выбрать специальность.

Существует много форм проведения занятий по профильной подготовке. Это могут быть:

 • тесты открытой и закрытой формы;
 • анкеты;
 • списки вопросов;
 • беседы с психологом;
 • моделирование ситуаций рабочего процесса.

Программа разработана с учетом гендерных признаков учащихся. Мальчики выбирают одни специальности, девочки − другие. Есть такие специальности, где с одинаковой успешностью могут себя проявить представители мужского и женского пола.

Перед началом подбора материла для занятий по профориентации учителю рекомендуется провести анализ рынка труда, чтобы разработать занятие в соответствии с его требованиями. Есть специальности, которые очень затребованы. Их надо выбрать для более подробного изучения.

Выбираемые профессии имеют большое значение для карьерного роста и психического благополучия выпускников 11 и 9 классов. Поэтому подросткам и их родителям надо отнестись к выбору со всей серьезностью. От того, какую профессию выберет ученик 9 или 11 класса, будет зависеть их зарплата и моральное удовлетворение от занятия любимым делом. Любимое хобби школьника может стать будущей работой и приносить доход.

Список наиболее популярных процессий с подробным описанием доступен на веб-ресурсе «Bagdar»-Профориентация.

Исправить неправильный выбор трудовой деятельности может только смена профессии. Чтобы изменить собственное отношение к работе, потребуется немало усилий. Первым шагом на пути к достижению цели будет профориентация. Такую процедуру можно выполнить в специализированном центре или в онлайн-режиме. Взрослые не так часто готовы решиться на этот шаг, но в определенном возрасте такое вполне возможно и даже необходимо.

Почему взрослым требуется профориентация?

Занимаясь одним и тем же делом, человек в один момент может прийти к тому, что работа его не устраивает. Взрослые более внимательно относятся к тем вещам, которые приносят желанное удовлетворение. Причинами для смены деятельности могут послужить:

 • необходимость найти истинное предназначение и применение собственным талантам;
 • желание больше зарабатывать;
 • потребность что-то изменить в собственной жизни;
 • желание работать в свое удовольствие.

В семейном кругу очень сложно согласовать этот вопрос. Если мужчина обеспечивает семью, то ситуация осложняется психологическим давлением. Таким образом, требуется искать профессиональный подход. Оптимальным решением будет профориентация, что позволит подойти к задаче грамотно.

Когда возникает желание сменить работу?

Во многом люди ориентируются на свое социальное и материальное положение. Отдельные факторы удерживают на том месте, которое является ненавистным. Однако, желание найти свое предназначение способно преодолеть неизвестность.

Мысли о смене своего главного места заработка и профессии могут пугать, но имеют право на жизнь. Такое приходит с опытом, что является отличным знаком. Будучи опытным, человек способен анализировать базовые факторы для выбора дальнейшей деятельности. Желание сменить род занятий у одних людей возникает в 30 лет, а другие осознают свою ошибку лишь в 50. Масса людей в 40-летнем возрасте из-за сильных жизненных потрясений начинают заново жить, так почему бы не начать перемены со смены профессии?

Не стоит ограничивать себя или прикрываться отсутствием навыков. Желание способно исправить этот недостаток. В итоге в дальнейшем профессия будет приносить истинное удовлетворение.

Особенности профориентации

Эта процедура необходима тем, кто уже осознал, что жаждет чего-то нового, и определился, какую профессию желает освоить. Во многом взрослые при смене специальности руководствуются увеличением заработка, но нужно учитывать и такой фактор, как желание. Если же человек не готов себе ответить, какова базовая цель смены профессии, то нужна помощь специалиста, которую можно получить в режиме онлайн бесплатно.

В «Bagdar»-Профориентация каждый сможет найти желаемые ответы бесплатно. Если семья не помогла, то специалист точно справится. Основное преимущество портала – это дистанционная помощь. Теперь профессию можно подобрать в онлайн-режиме бесплатно. Это не доставить хлопот ни в 35, ни в 45 лет. Главное − оставаться верным собственным предпочтениям.

Профориентация мужчин

Перечень трудовых направлений деятельности включает многие интересные профессии для мужчин. Среди них сложно выбрать, какие смогут совместить базовые характеристики – удовлетворение от работы и хорошая оплата. Любой парень стремится стать в будущем успешным, профессиональная помощь поможет в этом. “«Bagdar»-Профориентация” работает для того, чтобы каждый нашел свое призвание и работал с удовольствием.

Чем руководствоваться в процессе поиска направления деятельности?

Прежде чем изучать перечень самых лучших профессий, необходимо решить, чем вы желаете заниматься. Отталкиваться следует от таких критериев:

 • личные предпочтения;
 • талант;
 • какую оплату хотите получать;
 • на что вы готовы тратить время.

Каждая характеристика выступает гарантией для мужчин, которые готовы достигать поставленной цели. Зарплата является одним из важных критериев, но нельзя забывать о мечте. Чтобы найти лучшие профессии для мужчин, список квалификаций станет лучшим путеводителем. Однако, рекомендуется очень критично изучать предложенные варианты.

Перечень мужских профессий

Мужская аудитория предпочитает выбирать занятие, которое будет по силам, а также отлично оплачиваться. Многие стараются избегать рутинной работы, поскольку стремятся к подвигам или приключениям. Но романтические идеи несут не многие, что требует выбирать еще и высокооплачиваемые виды деятельности. Когда нужно искать оптимальные профессии для мужчин, список поможет найти свою специальность.

Список включает самые известные профессии для мужчин, такие как:

 • программист;
 • плотник;
 • хирург;
 • полицейский;
 • инженер;
 • спасатель;
 • физик.

Его можно продолжать до бесконечности. Нужно учитывать, что каждый топ может отличаться в зависимости от критериев. Узнать, какие бывают виды деятельности для представителей сильного пола, можно также путем изучения рейтингов. Но ни один список не включает то, что ищете именно вы. Профориентация является тем методом, который действительно способен помочь найти любимое дело парню.

Необходимость профориентации

Данная методика была разработана специально для того, чтобы каждый мог определить свое место в жизни. Она включает базовые моменты, которые ориентируются на предпочтения человека, его желания и таланты. Получать большие деньги можно на любимой работе.

Бывают такие мужчины, которые не знают, как выбрать новый вид деятельности, будучи взрослым. Именно для них есть отличные способы, что стимулируют к раскрытию предрасположенности к той или иной профессии.

“«Bagdar»-Профориентация” способствует определению навыков и умений, которые помогут мужчине освоить новую профессию. Информация, полученная в процессе прохождения профориентации, способна полностью изменить жизнь к лучшему. Выбрать свое место в цепочке трудовой деятельности буден гораздо легче под руководством грамотного специалиста.

Большинство родителей знают, насколько важно с ранних лет правильно направить развитие ребенка. Особенно сложно это для девочек, девушек: женское трудоустройство и хорошая зарплата напрямую связаны с  правильно выбранной профессией. Это не говорит о том, что женские профессии менее востребованы. Здесь важно своевременно обнаружить, к чему девочка стремится, что ей больше всего направится делать. Делать это надо в раннем детстве, а не за несколько месяцев до ЕГЭ.

Профориентация девушек: как определить склонности дочки?

Это несложная задача, осуществлять которую можно, играя дома, посещая различные кружки. Еще в детском саду профессиональный воспитатель может выявить, чем нравится заниматься девочке. Ну а дальше все зависит от мамы (или родителей), чтобы предложенные профессии для девушек были интересны. Все дети рождаются с определенным талантом. Задача родителей − своевременно выявить его, чтобы девушка в будущем могла правильно сориентироваться в огромном мире, и выбранная женская профессия стала делом всей жизни.

Кружки, всевозможные спортивные секции − это важные мероприятия, которые еще в раннем детстве могут дать понять, какова будет профессия, на кого пойти учиться в будущем. Это достаточно надежная, хорошая ранняя профессиональная ориентация. Определение, кем стать в будущем, для детей старшего возраста возможно на основании единого каталога профессий или прямо на сайте Bagdar.

Определи профессию, используя интересные тесты

В интересной форме предоставлены тесты на сайте Bagdar, где в онлайн-режиме можно быстро определить, на кого пойти учиться. Огромный список тестов и хороших женских профессий поможет родителям быстрее направить способности дочки в нужное русло.

Эта же компания организует выездные мероприятия, помогающие определить подходящую специальность. Ориентиры делаются в нескольких направлениях:

 • профессии, связанные с социально-гуманитарной сферой (юрист, журналист, политолог);
 • творческое направление (актер, хореограф, мультипликатор, художник, дизайнер);
 • менее привлекательно для девушек, но интересно для юношей, − информационно-техническое направление (программист, инженер, ИТ-специалист);
 • естественная и научная практика (медики, научные сотрудники);
 • финансовая или экономическая деятельность (банкир, экономист, бухгалтер, аналитик).

Но каждая такая профессия требует определенных начальных знаний, которые имеет не каждая девушка. Что делать творческим натурам, которым не столь интересно долгое обучение. И здесь есть выход, в список подходящих женских должностей входит:

 • спортивный инструктор;
 • парикмахер;
 • повар;
 • кондитер;
 • представитель туристического агентства;
 • специалист сферы развлечений.

Необходимо, чтобы девушка в юном возрасте могла иметь представление, какие есть женские профессии с достойной зарплатой, и будет ли ей интересно работать в этой сфере.

Повзрослевшая девушка подходить к выбору может уже более серьезно. Существует квалификационный справочник, который дает более объемный список специальностей. Это:

 • полный список в определенном виде деятельности;
 • должность и ее код;
 • средняя зарплата по предполагаемому региону;
 • вузы, которые подходят для обучения;
 • необходимые ЕГЭ;
 • подробное описание, и какие есть перспективы роста в отрасли.

Женское трудоустройство и ее профессия – это серьезный выбор, который невозможно сделать за месяц или два. Заботливая мама, воспитатели, учителя постоянно следят за развитием ребенка, чтобы помочь ему сделать правильный выбор и не разочароваться в будущем.

Профориентация: как выбрать профессию по душе?

Каждому человеку на своем жизненном пути предстоит принять несколько важных решений, влияющих на его судьбу в дальнейшем. Чем можно заниматься и какую специальность выбрать – одно из таких. Еще с младших классов мы уже уверены, чем будем заниматься в будущем и кем станем: учителем, врачом, бизнесменом. Но проходит время, мечты меняются, и когда наступает момент определиться, нас охватывает нерешительность, мы не можем выбрать. Зная, что такое профориентация и как она влияет на осуществление выбора, можно подобрать себе работу для будущего вполне осознанно: с учетом компетенции, будущей зарплаты и т.п.

Что такое профориентация: ее методы

На вопрос, что такое профориентация, многие по неведению отвечают, что это беседы о компетенциях и описание профессий, которые проводят с учениками классные руководители. На самом деле определение понятия «профессиональной ориентации» гораздо сложнее. Так что это такое? Профориентация – это мероприятия, направленные на подготовку молодого человека к выбору специальности, учитывая личностные характеристики, компетенции и потребности в кадрах.

Выбрать для себя, чем заниматься, можно разными способами.

 1. Обращение за помощью к экспертам. Это может быть профессиональный консультант в коучинг-центре или школьный психолог.
 2. Тестирование. Самыми популярными являются тесты Л.Зонди и Ахтниха. Они максимально точно дают определение и описание будущей специальности.
 3. Участие в тренингах, где можно примерить на себя ту или иную профессию.
 4. Самостоятельный выбор.

Чем можно заниматься в будущем: как самостоятельно выбрать профессию?

Рассмотрим основные факторы, которые помогут сделать выбор специальности.

 1. Особенности характера – это главный параметр при выборе профессии. Строя планы на будущее себе или своему ребенку, важно понимать, какие качества влияют на выбор.
 2. Прочтение психологических статей и полезных советов, какие профессии лучше выбирать. Полезные советы помогут понять, чем можно заниматься в дальнейшем, чтобы достойно зарабатывать на жизнь.

Эрудиция в области существующих профессий – немаловажна

К традиционным профессиям врача, учителя, слесаря, сантехника добавились флейворист, андеррайтер, мерчандайзер, онлайн-консультант и прочие. Поэтому следует тщательно изучить описания того, чем можно заниматься, ознакомиться с данными об ее престижности, специфике работы, возможной зарплатой.

Онлайн-обзор самых востребованных профессий поможет выбрать, чем можно заниматься в будущем, тем, кто подобрал несколько вариантов и не определился с главным среди них. Ведь ознакомившись с перечнем, узнаете, какие профессии пользуются огромным спросом.

Рынок труда: самые востребованные профессии 21 века

Если ты до сих пор не определился с профессией или не можешь выбрать лучшую среди понравившихся, советуем ознакомиться с онлайн-перечнем лидирующих специальностей на рынке труда (в том числе и по уровню зарплаты).

Наиболее востребованы специалисты в области ІТ-технологий. Информационные технологии постоянно совершенствуются, поэтому данная сфера деятельности и в будущем будет популярно, особенно эта специальность нуждается в сотрудниках с высоким профессионализмом и уровнем компетенции. Зарплата айтишников – одна из самых высоких.

Пока миром правят деньги, специальности в области бухгалтерии и финансов также будут востребованы.

Профессиональная ориентация, отбросив все стереотипы и психологические установки, определив сильные стороны и характеристики соционического типа, поможет каждому найти дело по душе.

Чтобы лучше разобраться, что такое профессиональная ориентация, и решить, чем можно заниматься в дальнейшем, посетите онлайн-ресурс “«Bagdar»-Профориентация”.

Подробнее...

Жоғарыға